Back to the top

12.11.2009 – Pavelló Olímpic de Badalona, Barcelona, Catalonia

Featured image

12.11.2009

Barcelona Catalonia
Venue: Pavelló Olímpic de Badalona
Country: Catalonia
Tour: LIFAD TOUR 2009
Support: Combichrist

Piromania
RAMMSTEIN / XAVIER MERCADÉ
Pot sem­blar efec­tista i gratuït haver de convèncer a cop de piu­les, trons i mas­cle­ta­des (amb Green Day ho va ser), però Ramms­tein pos­si­ble­ment és el grup més auto­rit­zat a fer-ne ús i abús, ja que des dels ini­cis aquest ha estat un dels trets més carac­terístics dels seus direc­tes. El que dijous es va viure a l’Olímpic de Bada­lona, ple com una olla de pressió, va ser un espec­ta­cle que sens dubte va enllu­er­nar aquells que s’acos­ta­ven per pri­mera vegada a l’experiència que suposa veure’ls en directe però que tam­poc va defrau­dar aquells que ja ho van viure en el llunyà con­cert que van ofe­rir l’any 1997 a l’enyo­rada sala Gar­tage Club.

Poc importa que el seu dar­rer disc, Liebe ist für alle da, sigui un dels tre­balls més flui­xos i envol­tats de polèmica de la seva tra­jectòria si en l’ober­tura del con­cert es pre­sen­ten amb dues des­trals i una serra radial tren­cant lite­ral­ment l’esce­nari. El grup encara té força i empenta per no defrau­dar ningú amb tots els mit­jans al seu abast, que van mos­trar en una posada en escena molt més apa­ra­tosa del que és habi­tual en aquest recinte.

Inqui­e­tants i per­tor­ba­dors, no van mal­gas­tar mai un som­riure més del compte. Amb un so extre­ma­da­ment potent, qual­se­vol sub­ti­lesa era eli­mi­nada a cop de watt, van demos­trar durant tot el con­cert el seu poten­cial per aug­men­tar l’escal­fa­ment glo­bal del pla­neta amb fla­ma­ra­des i explo­si­ons de tota mena. Un con­cert far­cit de moments memo­ra­bles: a la cançó Ben­zin el can­tant Till Lin­de­mann va aparèixer, és clar, amb un sor­ti­dor de ben­zina que va fer ser­vir de llançafla­mes per de pas­sada fla­me­jar un supo­sat espon­tani que s’havia colat a l’esce­nari; a la polèmica Pussy, va aparèixer un canó gegant simu­lant un penis que llançava escuma a les pri­me­res file­res, i fins i tot els dos sag­nants talls de so que hi va haver a Fühling in Paris va sem­blar que for­ma­ven part del xou.

A qui se li ha de donar sopar a part és al teclista Chris­tin Flake Lorenz; a més de ser el pro­ta­go­nista dels gags més cru­els, el millor era veure’l cami­nar sense des­cans durant tot el con­cert per sobre de la cinta llis­cant que hi havia entre els seus sin­te­tit­za­dors.

Lloc i dia: Pavelló Olímpic de Badalona, 12 de novembre del 2009

/www.elpuntavui.cat/cultura/article/104087-piromania.htmlLeave a Comment

Your email address will not be published.